Activiteiten

In grote lijnen bestond het programma van de harmonie jarenlang uit:

  • Twee winteruitvoeringen, één in oktober/november en één in januari. Deze verliepen volgens een vast stramien: muziek - toneel - bal na. Voor de pauze verzorgde de harmonie het muzikale programma, na de pauze was er toneel of cabaret. Aanvankelijk werd ook dat door de leden zelf verzorgd, daartoe kende de harmonie ook een 'afdeeling tooneel'. Later werden gezelschappen tegen vergoeding uitgenodigd, zoals TOG, het Gezellentoneel, De Vriendenkring en Klaver Vijf uit Roosendaal . Vrijwel altijd was het een klucht of blijspel wat op de planken werd gezet, met welluidende titels als "Baby van 1000 weken" of "Gespikkeld en getikt". De avond werd besloten met een gezellig 'bal na' o.l.v. een gediplomeerd balleider. Het bal werd verzorgd door een speciaal uit de harmonie samengesteld balorkest, eindigend in uitbundige carnavalstaferelen als de loopband op de dansvloer verscheen.
  • Vanaf het begin van de twintigste eeuw, dus lang vóór de tweede wereldoorlog werd er elk jaar steevast een carnavalsbal georganiseerd met 'prijsslopen' als hoogtepunt. Voor de penningmeester in de crisisjaren tegelijkertijd hét zorgenkind in zijn strijd tegen nadelige saldi. Op het hoogtepunt in de jaren '50 werden ruim 1000 'heeren- en dameskaarten' verkocht, waarbij een combiregeling gold, bijvoorbeeld: toegangskaart heer f 0,75 , dame f 0,50, heer én dame f 1,00; De laatste carnavalsbals van EMM begin jaren '60 werden georganiseerd i.s.m. toneelvereniging 'De Vriendenkring' waarvan C.Becht voorzitter was.
  • Carnavalsoptocht Jarenlang present in de carnavalsoptocht leidde dat in de jaren '30 tot een conflict met TOG, als carnavalscomité belast met de organisatie van de optocht. TOG wilde kleine muziekclubs formeren, terwijl de harmonie wilde in zijn geheel meedoen. Een gevolg hiervan was de kwestie 'Kieler zeekadetten', waarbij de vraag centraal stond of je als lid van EMM deel uit mocht maken van een ander orkest met carnaval. Later is uit de harmonie toch een dweilorkest ontstaan.
  • Drie zomerconcerten; eerst ook in Coehoornpark,later in het Volkspark of de tuin van Thalia. Deze werden beoordeeld door de gemeente, een goede beoordeling leverde extra subsidie op.
  • Op uitnodiging van de gemeente, VVV, of door comités georganiseerde evenementen, o.a. op Vrederust. Ook vroeger al beconcurreerden de harmonieën elkaar middels de hoogte van gevraagde vergoeding aan gemeente voor optredens.
  • Aubades, serenades bij huwelijk, jubilea, muzikale wandelingen en festiviteiten van zusterverenigingen, e.d. Dat betrof zo'n 15 keer per jaar.